Danh tính, địa chỉ người đàn ông đ.ấ.m túi bụi tài xế taxi: Ở Bình Phước, lên xe gác chân bĭ tài xế nhắc nhở còn hành x̠ử côn đồ

T̲r̲ư̲a̲ ̲2̲5̲/̲6̲,̲ ̲t̲r̲a̲o̲ ̲đ̲ổ̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲p̲h̲ó̲n̲g̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲I̲n̲f̲o̲n̲e̲t̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲H̲o̲à̲n̲g̲ ̲H̲ữ̲u̲ ̲Ấ̲n̲,̲ ̲G̲i̲á̲m̲ ̲đ̲ố̲c̲ ̲C̲t̲y̲ ̲T̲N̲H̲H̲ ̲M̲T̲V̲ ̲T̲h̲ả̲o̲ ̲N̲h̲i̲ ̲–̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲v̲ị̲ ̲q̲u̲ả̲n̲ ̲l̲ý̲ ̲t̲à̲i̲ ̲x̲ế̲ ̲b̲ị̲ ̲đ̲á̲n̲h̲,̲ ̲x̲á̲c̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲s̲ự̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ậ̲t̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲g̲h̲i̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲t̲ừ̲ ̲c̲a̲m̲e̲r̲a̲ ̲g̲ắ̲n̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲x̲e̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲t̲à̲i̲ ̲x̲ế̲.̲


̲N̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲à̲n̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲ấ̲m̲ ̲t̲ú̲i̲ ̲b̲ụ̲i̲ ̲l̲á̲i̲ ̲x̲e̲ ̲t̲a̲x̲i̲ ̲g̲â̲y̲ ̲p̲h̲ẫ̲n̲ ̲n̲ộ̲ ̲c̲ộ̲n̲g̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲.̲ ̲(̲Ả̲n̲h̲ ̲c̲ắ̲t̲ ̲t̲ừ̲ ̲c̲l̲i̲p̲)̲

̲Ô̲n̲g̲ ̲Ấ̲n̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲v̲à̲o̲ ̲t̲ố̲i̲ ̲2̲3̲/̲6̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲H̲ù̲n̲g̲ ̲V̲ư̲ơ̲n̲g̲,̲ ̲p̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲T̲â̲n̲ ̲B̲ì̲n̲h̲,̲ ̲T̲P̲ ̲Đ̲ồ̲n̲g̲ ̲X̲o̲à̲i̲,̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲P̲h̲ư̲ớ̲c̲.̲

̲T̲h̲e̲o̲ ̲x̲á̲c̲ ̲m̲i̲n̲h̲ ̲b̲a̲n̲ ̲đ̲ầ̲u̲,̲ ̲k̲h̲á̲c̲h̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲đ̲ặ̲t̲ ̲x̲e̲ ̲q̲u̲a̲ ̲t̲ổ̲n̲g̲ ̲đ̲à̲i̲ ̲v̲à̲ ̲t̲à̲i̲ ̲x̲ế̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲đ̲i̲ ̲đ̲ó̲n̲ ̲k̲h̲á̲c̲h̲.̲ ̲K̲h̲i̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲x̲e̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲à̲n̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲n̲à̲y̲ ̲đ̲ã̲ ̲g̲á̲c̲ ̲c̲h̲â̲n̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲x̲e̲.̲

̲“̲A̲n̲h̲ ̲t̲à̲i̲ ̲x̲ế̲ ̲n̲h̲ắ̲c̲ ̲b̲ỏ̲ ̲c̲h̲â̲n̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲d̲ù̲m̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲.̲ ̲H̲à̲n̲h̲ ̲k̲h̲á̲c̲h̲ ̲m̲ư̲ợ̲n̲ ̲b̲i̲a̲ ̲r̲ư̲ợ̲u̲,̲ ̲t̲í̲n̲h̲ ̲c̲ô̲n̲ ̲đ̲ồ̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲x̲ử̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲t̲h̲ế̲.̲ ̲C̲ò̲n̲ ̲l̲á̲i̲ ̲x̲e̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲x̲ử̲ ̲đ̲ú̲n̲g̲ ̲c̲h̲u̲ẩ̲n̲ ̲m̲ự̲c̲”̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲Ấ̲n̲ ̲c̲h̲o̲ ̲h̲a̲y̲.̲

̲T̲h̲e̲o̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲Ấ̲n̲,̲ ̲n̲g̲a̲y̲ ̲s̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲s̲ự̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲,̲ ̲l̲á̲i̲ ̲x̲e̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲đ̲ể̲ ̲c̲h̲ụ̲p̲ ̲c̲h̲i̲ế̲u̲ ̲v̲à̲ ̲k̲i̲ể̲m̲ ̲t̲r̲a̲ ̲s̲ứ̲c̲ ̲k̲h̲o̲ẻ̲.̲ ̲K̲ế̲t̲ ̲q̲u̲ả̲ ̲c̲h̲o̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲v̲ấ̲n̲ ̲đ̲ề̲ ̲g̲ì̲ ̲v̲à̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲c̲h̲o̲ ̲v̲ề̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲d̲õ̲i̲.̲


̲“̲H̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲s̲ứ̲c̲ ̲k̲h̲o̲ẻ̲ ̲l̲á̲i̲ ̲x̲e̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲v̲ấ̲n̲ ̲đ̲ề̲ ̲g̲ì̲,̲ ̲t̲i̲n̲h̲ ̲t̲h̲ầ̲n̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲t̲ạ̲m̲ ̲ổ̲n̲.̲ ̲T̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲k̲h̲i̲ ̲s̲ự̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲,̲ ̲l̲á̲i̲ ̲x̲e̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲r̲ì̲n̲h̲ ̲b̲á̲o̲ ̲n̲g̲a̲y̲ ̲t̲ớ̲i̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲y̲ ̲v̲à̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲”̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲Ấ̲n̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲.̲

̲V̲ề̲ ̲d̲a̲n̲h̲ ̲t̲í̲n̲h̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲h̲u̲n̲g̲ ̲l̲á̲i̲ ̲x̲e̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲Ấ̲n̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲“̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲y̲ ̲đ̲ã̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲c̲ả̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲c̲h̲ỗ̲ ̲ở̲”̲.̲

Bấm để ủng hộ

̲V̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲l̲á̲i̲ ̲x̲e̲ ̲(̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲)̲,̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲y̲ ̲T̲h̲ả̲o̲ ̲N̲h̲i̲ ̲p̲h̲ố̲i̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲g̲i̲ả̲i̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲Ấ̲n̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲“̲s̲ẽ̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲c̲ụ̲ ̲t̲h̲ể̲”̲ ̲k̲h̲i̲ ̲“̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲g̲i̲ả̲i̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲n̲g̲ã̲ ̲n̲g̲ũ̲”̲.̲

̲N̲h̲ư̲ ̲I̲n̲f̲o̲n̲e̲t̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲t̲i̲n̲,̲ ̲t̲ố̲i̲ ̲2̲4̲/̲6̲,̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲đ̲o̲ạ̲n̲ ̲c̲l̲i̲p̲ ̲l̲a̲n̲ ̲t̲r̲u̲y̲ề̲n̲ ̲c̲h̲ó̲n̲g̲ ̲m̲ặ̲t̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲ ̲x̲ã̲ ̲h̲ộ̲i̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲c̲ộ̲n̲g̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲ ̲v̲ô̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲p̲h̲ẫ̲n̲ ̲n̲ộ̲ ̲v̲ề̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲v̲i̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲h̲u̲n̲g̲ ̲t̲à̲i̲ ̲x̲ế̲ ̲t̲a̲x̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲à̲n̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲h̲o̲ ̲l̲à̲ ̲s̲a̲y̲ ̲r̲ư̲ợ̲u̲.̲

̲T̲h̲e̲o̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲ả̲n̲h̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲c̲l̲i̲p̲ ̲g̲h̲i̲ ̲l̲ạ̲i̲,̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲t̲à̲i̲ ̲x̲ế̲ ̲t̲a̲x̲i̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲c̲h̲ở̲ ̲3̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲á̲c̲h̲ ̲v̲à̲o̲ ̲đ̲ê̲m̲ ̲m̲u̲ộ̲n̲ ̲2̲3̲/̲6̲/̲2̲0̲2̲1̲,̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲x̲e̲ ̲c̲ó̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲t̲r̲ẻ̲ ̲e̲m̲ ̲v̲à̲ ̲h̲a̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲l̲ớ̲n̲.̲ ̲T̲h̲e̲o̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲đ̲ó̲ ̲l̲à̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲.̲ ̲H̲a̲i̲ ̲m̲ẹ̲ ̲c̲o̲n̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲x̲e̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲v̲à̲ ̲n̲g̲ồ̲i̲ ̲b̲ă̲n̲g̲ ̲g̲h̲ế̲ ̲s̲a̲u̲,̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲b̲ố̲ ̲n̲g̲ồ̲i̲ ̲v̲à̲o̲ ̲g̲h̲ế̲ ̲p̲h̲ụ̲ ̲b̲ê̲n̲ ̲l̲á̲i̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲t̲r̲ạ̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲t̲á̲o̲.̲

̲T̲u̲y̲ ̲n̲h̲i̲ê̲n̲,̲ ̲k̲h̲i̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲x̲e̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲à̲n̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲n̲à̲y̲ ̲đ̲ã̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲c̲h̲ử̲i̲ ̲t̲h̲ề̲ ̲v̲à̲ ̲p̲h̲à̲n̲ ̲n̲à̲n̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲g̲ì̲ ̲đ̲ó̲.̲ ̲S̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲q̲u̲a̲y̲ ̲r̲a̲ ̲h̲ạ̲c̲h̲ ̲s̲á̲c̲h̲ ̲t̲à̲i̲ ̲x̲ế̲ ̲t̲a̲x̲i̲ ̲v̲à̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲n̲g̲ờ̲ ̲l̲a̲o̲ ̲t̲ớ̲i̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲m̲ạ̲n̲h̲ ̲v̲à̲o̲ ̲m̲ặ̲t̲ ̲t̲à̲i̲ ̲x̲ế̲.̲

̲B̲ị̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲n̲g̲ờ̲,̲ ̲a̲n̲h̲ ̲t̲à̲i̲ ̲x̲ế̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲c̲ú̲i̲ ̲m̲ặ̲t̲ ̲t̲r̲á̲n̲h̲ ̲m̲à̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲p̲h̲ả̲n̲ ̲ứ̲n̲g̲ ̲l̲ạ̲i̲.̲ ̲M̲ặ̲c̲ ̲c̲h̲o̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲k̲h̲u̲y̲ê̲n̲ ̲b̲ả̲o̲,̲ ̲n̲g̲ă̲n̲ ̲c̲ả̲n̲,̲ ̲t̲h̲ậ̲m̲ ̲c̲h̲í̲ ̲ô̲m̲ ̲c̲h̲o̲à̲n̲g̲ ̲t̲ừ̲ ̲p̲h̲í̲a̲ ̲s̲a̲u̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲à̲n̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲s̲a̲y̲ ̲r̲ư̲ợ̲u̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲d̲ấ̲u̲ ̲h̲i̲ệ̲u̲ ̲d̲ừ̲n̲g̲ ̲l̲ạ̲i̲.̲ ̲L̲i̲ê̲n̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲đ̲ấ̲m̲ ̲v̲à̲o̲ ̲m̲ặ̲t̲,̲ ̲v̲à̲o̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲à̲i̲ ̲x̲ế̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲c̲ú̲i̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲c̲h̲ị̲u̲ ̲t̲r̲ậ̲n̲ ̲v̲à̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲đ̲ò̲i̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲x̲e̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲n̲h̲a̲u̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲t̲à̲i̲ ̲x̲ế̲.̲

̲N̲g̲a̲y̲ ̲s̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲đ̲o̲ạ̲n̲ ̲c̲l̲i̲p̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲s̲ẻ̲,̲ ̲c̲ộ̲n̲g̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲b̲à̲y̲ ̲t̲ỏ̲ ̲s̲ự̲ ̲p̲h̲ẫ̲n̲ ̲n̲ộ̲ ̲v̲ề̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲v̲i̲ ̲h̲u̲n̲g̲ ̲h̲ã̲n̲,̲ ̲c̲o̲i̲ ̲t̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲á̲c̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲a̲m̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲k̲h̲á̲c̲h̲.̲

N. Huyền

Nguồn: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/nhip-song/da-xac-dinh-duoc-danh-tinh-noi-o-cua-nguoi-dan-ong-dam-tui-bui-tai-xe-taxi-o-binh-phuoc-288308.html

Có thể bạn quan tâm

You may also like...